@thegostev / revealing truth about tech leadership, growth, human side of decision making

Contact

Публічна оферта про надання послуг

October 2021 8 min read

Публічна оферта про надання послуг

Фізична особа - підприємець Гостєв Олександр Вікторович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України 17.09.2013 за номером 24800000000152136 (надалі - “Виконавець”), керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Замовник»), укласти цей Договір (Публічну оферту) (далі – «Договір (Публічна оферта)») на нижчевикладених умовах:

 • 1. Терміни та визначення
  • 1.1. «Публічна оферта» – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір (Публічну оферту) на певних умовах.
  • 1.2. «Договір (Публічна оферта)» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті Виконавця https://thegostev.com/.
  • 1.3. «Cайт Виконавця» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://thegostev.com/, яка є офіційним джерелом інформування потенційних замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.
  • 1.4. «Акцепт» – повне і безумовне прийняття Договору (Публічної оферти) шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, зокрема через систему LiqPay, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок Виконавця.
  • 1.5. «Послуги» – набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
  • 1.6. «Сторони» – Виконавець та Замовник.
 • 2. Загальні положення
  • 2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору (Публічної оферти) в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору (Публічної оферти) Сторонами.
  • 2.2. Договір (Публічна оферта) має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
  • 2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору (Публічної оферти) в повному обсязі шляхом Акцепту.
  • 2.4. Акцепт означає, що Замовник згоден з усіма положеннями Договору (Публічної оферти), повною мірою усвідомлює свої дії. Сторони, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.
  • 2.5. Укладаючи цей Договір (Публічну оферту) Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору (Публічної оферти), цін на Послуги.
  • 2.6. Даний Договір (Публічна оферта) також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору (Публічної оферти) в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору (Публічної оферти), він не має права укладати цей Договір (Публічну оферту), а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором (Публічною офертою).
  • 2.7. Акцептуючи даний Договір (Публічну оферту), Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору (Публічної оферти) він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.
  • 2.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору (Публічної оферти) відповідно до його умов.
 • 3. Предмет Договору
  • 3.1. Відповідно до умов даного Договору (Публічної оферти) Виконавець бере на себе зобов’язання надати консультаційні послуги згідно з КВЕД ДК 009:2010 - 70.22 (Консультування з питань комерційної діяльності й керування) (далі - Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти надані Послуги та оплатити їх.
  • 3.2. До складу Послуг включається: усні та/або індивідуальні консультації; групові консультації у формі семінарів, дистанційних семінарів, вебінарів (онлайн-семінарів), колоквіумів, конференцій, «круглих столів», тощо; майстер-класи, тренінги, в тому числі у формі лекцій або аудіовізуальних творів (вебінар, онлайн-тренінг і т.п.); комплекси (програми) консультаційних послуг тощо, спрямовані на передачу Замовнику інформації відносно заданої теми з метою надання Замовнику можливості для формування певного уявлення щодо певної галузі чи предмету аналізу і вивчення, а також придбання і засвоєння Замовником певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.
  • 3.3. Послуги можуть надаватися з використанням будь-яких засобів зв’язку (електронних, телефону, мережі Інтернет), в тому числі трансляції в режимі реального часу, відео- або аудіозапису, з використанням соціальних мереж, месенджерів, тощо. Якість Послуг має відповідати специфікаціям, письмово наданим Замовником. Якщо такі специфікації відсутні, Замовник самостійно визначає якість Послуг, що будуть надані (надаються).
  • 3.4. Конкретний перелік, найменування, кількість, технічні та організаційні вимоги, строки та місце надання Послуг узгоджуються Сторонами додатково шляхом переговорів та листування. Виконавець залишає за собою право перенесення погодженої Сторонами дати надання Послуг у разі форс-мажорних обставин, про що обов'язково повідомляє Замовника за першої можливості після їх виникнення.
 • 4. Умови надання Послуг
  • 4.1. Надання Послуг проводиться у чітко визначені години та дні, згідно з розкладом, відповідної до місця, що завчасно доводиться до відома Замовника.
  • 4.2. Акцептом даного Договору (Публічної оферти) визнається повна оплата Замовником вартості відповідної Послуги або Послуг (або відповідно часткова оплата, якщо Виконавець та Замовник дійшли окремої згоди щодо часткової оплати Послуг) і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору (Публічної оферти) і прирівнюється до власноручного підпису Замовника. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептована, а Договір (Публічна оферта) укладеним.
  • 4.3. Порядок Акцепту:
   • 4.3.1. Замовник обирає відповідну Послугу (відповідні Послуги) на сайті Виконавця або запитує у Виконавця та отримує інформацію про необхідні Послуги і знайомиться з умовами оплати.
   • 4.3.2. Після вибору Послуги (Послуг) Замовник здійснює оплату.
   • 4.3.3. Якщо Послуга надається (Послуги надаються) в дистанційному форматі, то перед початком надання Послуги (Послуг) Замовник отримує посилання для доступу, яке буде надіслано на електронну адресу, вказану Замовником, або в інший спосіб, узгоджений Сторонами.
   • 4.3.4. З моменту Акцепту цього Договору (Публічної оферти) одностороння відмова Замовника від Договору (Публічної оферти) неприпустима.
   • 4.3.5. Послуга вважається наданою (Послуги вважаються наданими) в узгоджені Сторонами дату та час надання Послуги (Послуг). Якщо Замовник не був присутній в момент надання Послуги (Послуг), плата може бути повернута Замовнику лише за рішенням Виконавця.
 • 5. Права та обов’язки Сторін
  • 5.1. Права та обов’язки Виконавця
   • 5.1.1. Виконавець має право:
    • 5.1.1.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором (Публічною офертою).
    • 5.1.1.2. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором (Публічною офертою).
    • 5.1.1.3. Розпочати надання Послуг виключно після отримання передплати на умовах, визначених цим Договором (Публічною офертою).
   • 5.1.2. Виконавець зобов’язується:
    • 5.1.2.1. Надавати Замовнику інформаційно-консультаційні Послуги в обсязі відповідно до цього Договору (Публічної оферти).
    • 5.1.2.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Замовника при отриманні Послуг.
  • 5.2. Права та обов’язки Замовника.
   • 5.2.1. Замовник має право:
    • 5.2.1.1. Отримати повну та достовірну інформацію про Послуги. Укладенням Договору (Публічної оферти) Замовник повністю підтверджує повне розуміння його умов, а також отримання ним повної, об’єктивної та достовірної інформації щодо Послуг.
    • 5.2.1.2. Отримати Послуги належної якості відповідно до Договору (Публічної оферти) та інформації, отриманої від Виконавця.
    • 5.2.1.3. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору (Публічної оферти).
   • 5.2.2. Замовник зобов’язується:
    • 5.2.2.1. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору (Публічної оферти).
    • 5.2.2.2. Своєчасно внести плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором (Публічною офертою).
 • 6. Вартість Послуг та порядок розрахунків
  • 6.1. Ціна Договору (Публічної оферти) та загальна вартість Послуг, наданих Замовнику за цим Договором (Публічною офертою) становить загальну суму оплачених Замовником Послуг, наданих за Договором (Публічною офертою).
  • 6.2. Вартість конкретних Послуг визначається на Сайті Виконавця або надається Виконавцем Замовнику на окремий запит Замовника.
  • 6.3. Вартість передбачених цим Договором (Публічною офертою) Послуг оплачується Замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування на банківський рахунок Виконавця.
  • 6.4. Оплата фактично наданих Послуг є їх безумовним прийняттям незалежно від оформлення окремих документів про прийняття Послуг.
 • 7. Конфіденційність
  • 7.1. Будь-які матеріали, документи, інформація, пов'язані з укладанням і виконанням Договору є конфіденційними та протягом дії Договору (Публічної оферти), а також протягом 2 років після його припинення, не можуть недобросовісно використовуватися або передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони, крім випадків, коли таке передання пов'язане з отриманням документів для виконання Договору (Публічної оферти) або сплатою обов'язкових платежів і в інших випадках, прямо передбачених законодавством. Не вважається порушенням конфіденційності передання конфіденційної інформації третім особам, якщо непередання цієї інформації буде порушенням законодавства України.
  • 7.2. Сторона, яка порушила конфіденційність, відповідає перед іншою Стороною в порядку, встановленому законодавством України.
 • 8. Відповідальність Сторін
  • 8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором (Публічною офертою) Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • 9. Строк та територія дії Договору, порядок розірвання Договору
  • 9.1. Договір (Публічна оферта) діє на території всього світу.
  • 9.2. Договір (Публічна оферта) набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Договірні відносини між окремим Замовником і Виконавцем набувають чинності з моменту виконання умов підпункту 4.2. цього Договору (Публічної оферти) та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
  • 9.3. За погодженням обох Сторін Договір (Публічна оферта) може бути розірвано шляхом обміну повідомлень або складання письмової угоди про розірвання в будь-який момент.
  • 9.4. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору (Публічної оферти) шляхом направлення відповідного письмового повідомлення про таку відмову на адресу Виконавця за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання (з обов'язковим зазначенням бажаної дати розірвання). У цьому випадку Договір вважається розірваним у вказану дату розірвання, проте не раніше повної оплати Вартості Послуг, фактично наданих Виконавцем до відповідної дати розірвання.
  • 9.5. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору (Публічної оферти), якщо Замовником порушуються строки оплати вартості Послуг або Замовником не сплачується вартість Послуг у повному обсязі. В такому випадку Виконавець має право негайно припинити надання Послуг та направити Замовнику відповідне письмове повідомлення про таку відмову за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання (з обов'язковим зазначенням бажаної дати розірвання). У цьому випадку Договір (Публічна оферта) вважається розірваним у вказану Виконавцем дату.
  • 9.6. У разі відкликання Договору (Публічної оферти) Виконавцем протягом терміну дії Договору (Публічної оферти), Договір (Публічна оферта) вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Договору (Публічної оферти).
 • 10. Заключні положення
  • 10.1. До цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.
  • 10.2. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Договору (Публічної оферти) та / або відкликати Договір (Публічну оферту) в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Договору (Публічної оферти), такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору (Публічної оферти) на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненого Договору (Публічної оферти). Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору (Публічної оферти) автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного та такого, що діє між Замовником та Виконавцем Договору (Публічної оферти).
  • 10.3. Послуги за цим Договором (Публічною офертою) можуть бути надані як особисто Виконавцем, так і третіми особами, які залучені Виконавцем на підставі окремо укладених договорів, в межах вартості Послуг.
  • 10.4. Замовник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних. Виконавець зобов’язується не передавати інформацію про Замовника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.
  • 10.5. Виконавець надає Замовнику обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі надання Послуг. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг, Замовник може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Замовник отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.
  • 10.6. Цей Договір (Публічна оферта) складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.
  • 10.7. Жодна зі Сторін не може перевідступити свої права та обов’язки за Договором (Публічною офертою) третім особам.
  • 10.8. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання Послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня після надання Послуг Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо обсягу та якості надання Послуг.
  • 10.9. Визнання у належному порядку недійсним будь-якого положення Договору (Публічної оферти) не впливає на дійсність інших положень Договору (Публічної оферти).
 • 11. Реквізити Виконавця

  Фізична особа - підприємець
  Гостєв Олександр Вікторович
  Місцезнаходження та поштова адреса:
  Україна, 61204, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АХСАРОВА, будинок 25, квартира 83
  код ЄДРПОУ (ІПН) 2480 000 0000 152136
  e-mail: gostev@protonmail.com
  Tел.(Telegram): +380 663 380 283
  IBAN UA423220010000026008310037157
  Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК
  МФО 322001 ЄДРПОУ Банку 21133352